اطلاعیه ها

اطلاعیه 1:

⚠️قابل توّجه کلیه سرمایه گذاران پروژه‌های طرح ملّی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه گذاری ملکی :
اقساط سال دوّم کلیه متقاضیان می‌بایست با احتساب توّرم ۴۳ درصد (اعلام مراجع رسمی) پرداخت گردد.
لذا مبنای خوش حسابی اعضاء برای واریز از قسط سیزدهم، طبق روند فوق لحاظ خواهد شد.