اطلاعیه ها

اطلاعیه 1:

قابل توجه کلیۀ سرمایه گذاران در خرید سهام هتل شاراکس کیش

احتراماً نظر به اقاله قرارداد خرید سهام هتل شاراکس کیش، فیمابین شرکت تعاونی انبوه سازی ستایش مسکن ایرانیان و شرکت شاراکس کیش به دلیل بروز مشکلات عدیده از ناحیه مالک عرصه پروژه، وفق بند 39 آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعاونی، موارد زیر اطّلاع رسانی می گردد:

الف) کلیۀ سرمایه گذارانی که هیچ سابقه تأخیر در پرداخت تعهّدات مالی خود نداشته باشند، طبق بند 25 آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعاونی امکان مراجعه به واحد امور سرمایه گذاران و ثبت درخواست استرداد وجوه و سود سال شمار 30 درصد بابت سرمایه گذاری در پروژه را خواهند داشت. مبنای محاسبه سود سال شمار حدّاکثر تا تاریخ این اطّلاعیه «اول خرداد ماه یکهزار و چهار صد و دو» بوده و بابت ایّام بعد از این تاریخ، سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
ب) به منظور حفظ ارزش زمانی دارایی سرمایه گذاران و در صورت عدم مراجعه و ثبت درخواست استرداد، به صورت پیش فرض کلیۀ پرداخت های قبلی و بعدی اشخاص بر مبنای تعرفه پایه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه هتل 5 ستاره ویستریا پالاس (دریاچه شورابیل) منظور و سرمایه گذاران به این پروژه منتقل خواهند شد. همچنین متقاضیان انتقال به سایر پروژه های شرکت تعاونی امکان ثبت درخواست خود جهت بررسی در هیأت مدیره تعاونی را خواهند داشت. توضیح این که ثبت درخواست به منزله موافقت نخواهد بود.
ج) در خصوص متقاضیانی که در پرداخت تعهّدات خود تأخیر داشته اند، مشروط به عدم مشمول مفاد بند 22 آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعاونی، امکان مراجعه و ثبت درخواست استرداد اصل وجوه پرداختی از تاریخ این آئین نامه وجود خواهد داشت. در غیر این صورت طبق رویّه فوق جهت حفظ ارزش دارایی ایشان، کلیۀ وجوه پرداختی قبل و بعد از این تاریخ طبق تعرفه پایه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه هتل 5 ستاره ویستریا پالاس (دریاچه شورابیل) منظور و سرمایه گذاران به این پروژه منتقل خواهند شد. طبق بند 25 آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعاونی، سود سال شمار مشارکت در پروژه ها شامل افرادی که تأخیر در پرداخت تعهّدات مالی خود دارند نخواهد شد.
د) در خصوص متقاضیان مشمول مفاد بند 22 آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعاونی، طبق رویه این بند اقدام خواهد شد. لکن در صورت عدم مراجعه و تداوم پرداخت تعهّدات مالی و اسناد تجاری مربوط به بعد از این تاریخ، مراتب انتقال به پروژه  هتل 5 ستاره ویستریا پالاس (دریاچه شورابیل) منوط به مراجعه و توافق با شرکت تعاونی و جبران تأخیرهای پرداخت از طریق تعجیل در تعهّدات آتی خواهد بود.
ه) مراحل ابطال دفترچه های سرمایه گذاری در پروژه هتل شاراکس و صدور دفترچه قرارداد سرمایه گذاری در پروژه هتل 5 ستاره ویستریا پالاس (دریاچه شورابیل) ویژه سرمایه گذاران انتقالی، متعاقباً و در زمان مراجعات بعدی متقاضیان و با هماهنگی قبلی انجام خواهد پذیرفت.